Nội dung cơ bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán
14:36' 28/1/2011


1. Bổ sung phạm vi điều chỉnh

Bổ sung hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ để có căn cứ pháp lý quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ.

2. Bổ sung nội hàm khái niệm “chứng khoán”

- Bổ sung thuật ngữ về các loại chứng khoán mới là “hợp đồng góp vốn đầu tư” và “các loại chứng khoán mới theo quy định của Bộ Tài chính”

- Việc bổ sung “Hợp đồng góp vốn đầu tư” là sản phẩm chứng khoán nhằm đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế đang đòi hỏi hiện nay thông qua hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Việc giao thẩm quyền cho Bộ Tài chính – cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán quy định các loại chứng khoán khác nhằm bảo đảm sự quản lý linh hoạt đối với hoạt động chứng khoán khi có phát sinh, bảo đảm thị trường hoạt động ổn định, bền vững.

3. Về hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ

Bổ sung Điều 10a về chào bán chứng khoán riêng lẻ, chủ yếu tập trung quy định về điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng. Trong đó quy định hạn chế chuyển nhượng 1 năm, các trường hợp không bị hạn chế chuyển nhượng và khoảng cách 6 tháng giữa các đợt chào bán cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ.

Liên quan tới quy định này, Luật đã bổ sung định nghĩa về “chào bán chứng khoán riêng lẻ” và sửa tên Chương II Luật Chứng khoán thành “chào bán chứng khoán”.

Việc bổ sung quy định trên nhằm bảo đảm căn cứ pháp lý cho quản lý hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ, tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng việc chào bán riêng lẻ để chào bán ra công chúng; ngăn ngừa việc pha loãng sở hữu của các cổ đông khác; nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp trong việc huy động và sử dụng vốn. Đây cũng là thông lệ quốc tế.

4. Về chào bán chứng khoán ra công chúng

Bổ sung quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng theo hướng cam kết đưa chứng khoán giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Bổ sung trách nhiệm của tổ chức phát hành là công ty đại chúng phải thực hiện cam kết đưa chứng khoán chào bán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức.

Việc bổ sung này góp phần thu hẹp thị trường tự do; tạo sự bình đẳng trong các giao dịch; tăng cường vai trò quản lý của cơ quan nhà nước. Quy định này phù hợp quy định của các nước và khuyến cáo của Tổ chức Hiệp hội các cơ quan quản lý chứng khoán quốc tế.

5. Về quản trị công ty đại chúng

Sửa đổi Điều 28 theo hướng quy định nguyên tắc chung về quản trị công ty đối với các công ty đại chúng (cả công ty niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết) và giao Bộ Tài chính quy định cụ thể về quản trị công ty.

Quy định này nhằm bảo đảm công bằng giữa các công ty đại chúng; khuyến khích các công ty lên niêm yết hoặc giao dịch trên TTCK có tổ chức cũng như bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

6. Về chào mua công khai

Sửa đổi, bổ sung Điều 32 Luật Chứng khoán theo hướng quy định cụ thể về các trường hợp phải chào mua công khai, trường hợp ngoại trừ không phải chào mua công khai… Dựa vào nguyên tắc trên giao Chính phủ quy định cụ thể về trình tự, thủ tục chào mua công khai. Quy định này phù hợp với yêu cầu thực tế của các giao dịch có ảnh hưởng tới thị trường; khắc phục tình trạng nhà đầu tư lách luật mà cơ quan quản lý không xử lý được.

7. Về cơ sở pháp lý cho quản lý và tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán và liên kết thị trường chứng khoán với các quốc gia khác

- Bổ sung quy định về thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định giao dịch các loại chứng khoán khác ngoài các giao dịch chứng khoán đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 33 Luật Chứng khoán).

Quy định này nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý cho giao dịch các loại chứng khoán không đủ điều kiện niêm yết, chứng khoán đủ điều kiện niêm yết nhưng chưa niêm yết, các sản phẩm mới và thị trường mới. Đồng thời góp phần thu hẹp thị trường tự do, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý nhà nước và tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết.

- Bổ sung quy định Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện liên kết với các Sở giao dịch chứng khoán của các quốc gia khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Bổ sung khoản 4 Điều 33 Luật Chứng khoán) nhằm tạo căn cứ pháp lý để Việt Nam triển khai thực hiện các cam kết về hội nhập thị trường chứng khoán.

8. Về công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ

Sửa đổi khoản1 Điều 61 Luật Chứng khoán theo hướng bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán đối với công ty quản lý quỹ. Việc bổ sung này nhằm phù hợp với thực tế hoạt động cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán của công ty quản lý quỹ và thông lệ quốc tế.

Bổ sung quy định cấm việc thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoặc chấp thuận và Điều 9. Quy định này sẽ tạo căn cứ pháp lý để cơ quan Nhà nước xử lý các hành vi vi phạm.

Về các hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các hoạt động tài chính khác của công ty chứng khoán: bổ sung quy định công ty chứng khoán được nhận ủy thác của khách hàng cá nhân, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính. Quy định này nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế; bảo đảm vai trò của Nhà nước trong việc phát triển lộ trình có trật tự.

Về việc chỉnh sửa quy định chỉ tiêu an toàn tài chính: sửa đổi theo hướng bổ sung thêm quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và giao Bộ Tài chính quy định cụ thể. Các chỉ tiêu tài chính mang tính kỹ thuật cao và được điều chuyển theo hướng thắt chặt dần từng bước tùy thuộc vào điều kiện thị trường và khả năng thực thi của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Về quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng đầu tư vào bất động sản: để khơi thông nguồn vốn cho đầu tư bất động sản và phù hợp với thông lệ quốc tế, bổ sung thêm “ngoại trừ đối với quỹ đầu tư bất động sản” tại điểm d khoản 1 Điều 92 Luật Chứng khoán. Với quy định này, hạn chế tỷ lệ đầu tư 10% giá trị tài sản quỹ vào bất động sản sẽ không áp dụng đối với quỹ đầu tư bất động sản.

9.Về công bố thông tin trên TTCK

Bổ sung đối tượng công bố thông tin: sửa đổi lại quy định về công bố thông tin theo hướng yêu cầu công bố thông tin theo quy mô của công ty đại chúng (mức vốn điều lệ, số lượng cổ đông của công ty) mà không phân biệt giữa công ty đại chúng và tổ chức niêm yết nhằm bảo đảm tất cả các công ty quy mô vốn lớn đều phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ và ở mức cao hơn so vớái công ty có quy mô vốn nhỏ.

Bổ sung thẩm quyền của Chính phủ trong việc hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 Tài liệu Văn phòng Chủ tịch nước

Các tin tiếp
Các tin trước