Thuận lợi hoá thương mại là gì, và khác xúc tiến thương mại ở điểm nào?
21:40' 12/1/2007


Trả lời:

Thun li hoá thương mi là vic ci tiến các thtc, điu kin, giy tliên quan đến quá trình xut khu, quá cnh hàng hoá nhm giúp hàng hoá lưu thông nhanh chóng hơn vi ít chi phí hơn. Trong khi đó, xúc tiến thương mi li là hot động nhm tăng doanh sbán ra cho doanh nghip (cp độ quc gia, đôi khi xúc tiến thương mi chỉ được hiu là tăng doanh sxut khu).

Thun li hoá thương mi thhin rõ nht nhng khâu như ci cách thtc hi quan, hài hoà tiêu chun, đơn gin hoá các hình thc giy t, áp dng các hình thc giao dch phi giy t, v.v… Xúc tiến thương mi thhin nhng hot động như hi ch, trin lãm, qung cáo.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất