Phương pháp chế biến và sản xuất có liên quan đến môi trường ở điểm nào?
21:57' 12/1/2007


Trả lời:

Khác vi tiêu chun ca bn thân hàng hoá, tiêu chun vphương pháp chế biến và sn xut (PPM) được thhin giai đon sn xut, trước khi sn phm hàng hoá hình thành.

Phương pháp chế biến và sn xut có mi liên hệ đối vi tình trng môi trường, đặc bit là trong vic sn xut nhng hàng hoá sdng nhiu tài nguyên thiên nhiên.

Mt sví d:

Dùng cht nổ để đánh bt cá slàm hudit hàng lot cá con và nhiu loài sinh vt bin khác;

Sn xut giy phi sdng mt lượng ln hoá cht để xlý g, và nếu không xlý tt thì cht thi tnhà máy giy có thgây ô nhim xung quanh.

Tuy nhiên, WTO, mà cthlà các Hip định TBT và Hip định SPS, không cho phép các nước coi PPM là mt cơ sở để hn chế thương mi. Lý do là trình độ phát trin ca các nước khác nhau nên mc độ đánh giá tác động đối vi môi trường cũng có thkhác nhau. Điu đó có nghĩa là quá trình sn xut mt loi hàng hoá có thgây ô nhim ti nước sn xut, nhưng nước nhp khu không được coi đó là mt lý do để cm nhp khu.

Trên thc tế, mt stchc môi trường và tchc phi chính phvn thúc ép các nước coi hn chế thương mi như mt bin pháp để đạt được mc đích bo vmôi trường. Mt snước phát trin li dng điu này để thiết lp nhng tiêu chun kht khe đối vi hàng hoá tcác nước đang phát trin, mà thc cht đó chính là mt hàng rào bo htrá hình.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất