Mục đích của Cơ chế Rà soát Chính sách Thương mại (TPRM) là gì?
22:22' 12/1/2007


Trả lời:

Rà soát định kchính sách thương mi ca các nước thành viên là mt chc năng quan trng ca WTO. Mc đích ca cơ chế này là nhm đảm bo tính công khai, minh bch ca hthng thương mi đa phương.

Li ích mà TPRM đem li là gì?

TPRM đem li li ích cho tt ccác nước thành viên. Vphía nước được rà soát chính sách, đây là dp để hthng hoá li các văn bn pháp lut liên quan đến thương mi quc tế để điu chnh, bsung. Vphía các nước thành viên còn li, đây là mt công cụ để giám sát vic thc thi các hip định WTO ca nước được rà soát, và cũng là cơ hi để cp nht vhthng thương mi ca nước này.

Vic rà soát chính sách thương mi thường xuyên và hiu qusgiúp gim bt khnăng phát sinh tranh chp gia các nước thành viên WTO.

Cơ quan Rà soát Chính sách Thương mi (TPRB) và Cơ quan Gii quyết Tranh chp có phi là mt không?

Vthành phn thì hai cơ quan này đúng là mt vì chai đều bao gm các thành viên ca Đại Hi đồng WTO, tc là đều bao gm đại din ca tt ccác nước thành viên.

Nhưng vchc năng thì hai cơ quan này độc lp vi nhau cũng như độc lp vi Đại Hi đồng. Mi cơ quan đều có thcó Chtch riêng (không phi là Chtch Đại Hi đồng) và thtc làm vic riêng.

Chu krà soát chính sách là bao nhiêu năm?

Chu krà soát chính sách là khong thi gian gia hai ln rà soát. Chu knày khác nhau gia các nhóm nước tutheo ttrng thương mi ca các nước đó so vi thương mi thế gii.

Cth, nhóm 4 nước Hoa K, Canada, Liên minh Châu Âu (EU) và Nht rà soát 2 năm mt ln. Nhóm 16 nước phát trin tiếp theo rà soát 4 năm mt ln. Vi các nước còn li, chu krà soát là 6 năm, thm chí có thdài hơn đối vi các nước kém phát trin.

Trong trường hp có thay đổi ln trong chính sách thương mi ca mt nước thành viên làm nh hưởng nghiêm trng đến quyn li ca các nước thành viên khác thì TPRB có thyêu cu đưa ln rà soát tiếp theo ca nước thành viên đó lên sm hơn.

Đối vi trường hp EU, chính sách ca tng nước thành viên trong Liên minh có được rà soát hay không?

Có. Mc dù EU là mt liên kết kinh tế khá cht ch, có các chính sách kinh tế đối ngoi chung đại din cho tt ccác thành viên, nhưng nếu mt nước thành viên EU vi phm quy định ca WTO thì chính sách ca nước đó vn brà soát.

Đối tượng ca vic rà soát chdng mc chính sách thôi sao?

Thc tế, vic rà soát bao gm cchính sách (các văn bn quy phm pháp lut do Nhà nước ban hành) ln hành vi thương mi cth(các hot động không được quy định trong văn bn quy phm pháp lut, nhưng vn din ra trong thc tế). Ví d, mt nước có thkhông có văn bn nào chính thc tuyên btrcp xut khu, nhưng vn có trcp trên thc tế thì hành vi này có thbị đưa ra xem xét khi rà soát chính sách thương mi.

Quy trình rà soát din ra như thế nào?

Hàng năm, Chtch TPRB slên lch các nước stiến hành rà soát trong năm.

Nước được rà soát sphi chun bmt bn báo cáo tương đối chi tiết và toàn din vchính sách thương mi ca nước mình, đặc bit là nhng thay đổi đã din ra trong khong thi gian gia hai ln rà soát.

Bên cnh đó, Ban Thư ký WTO cũng chun bmt báo cáo độc lp vchính sách thương mi ca nước được rà soát. Ban Thư ký WTO có thyêu cu nước liên quan cung cp thông tin hoc tcphái đoàn đến nước đó tìm hiu thông tin.

Da trên các báo cáo này, TPRB shp trong vòng 1-2 ngày để rà soát chính sách thương mi ca nước liên quan.

Sau phiên hp rà soát, các báo cáo và biên bn phiên hp sẽ được xut bn để mi đối tượng có quan tâm đều có thtìm hiu.

Vi nhng nước có chu krà soát dài thì có cách nào để cp nht thông tin vchính sách ca nước đó không?

Gia các krà soát, các nước thành viên vn có vic phi làm. Rt nhiu hip định ca WTO yêu cu các nước phi thông báo khi có thay đổi chính sách. Hàng năm, các nước cũng phi cung cp sliu thng kê vtình hình thương mi ca nước mình.

Trên quan đim ca mt chính ph, làm thế nào để vic rà soát thc scó hiu qu?

Ở đây, mt ln na ta li thy vai trò ca doanh nghip. Doanh nghip là ngun thông tin quan trng phn hi vnhng tác động ca chính sách trong nước, đồng thi phn ánh vnhng đim vướng mc trong chính sách ca các nước khác mà hgp phi trong thc tế hot động kinh doanh ca mình. Qua đó, doanh nghip giúp chính phtrà soát và có yêu cu thích đáng khi rà soát chính sách ca các nước khác.

Doanh nghip có thtmình phn ánh thông tin ti các cơ quan chính phhoc thông qua các phòng thương mi và công nghip, các hip hi ngành ngh, các tchc phi chính ph.


Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất