Chương trình hành động khi vào WTO của Chính phủ
8:39' 9/7/2007
Thực thi các biện pháp cụ thể khi gia nhập WTO để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động nhằm Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).Chương trình hành động này xác định nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, đưa nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững. 

Cụ thể, chương trình của Chính phủ đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần được triển khai thực hiện là: tuyên truyền và phổ biến thông tin về WTO; Công tác xây dựng pháp luật, thể chế; Xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố kinh tế thị trường; Đổi mới và nâng cao hiệu quả đầu tư; Nâng cao năng lực cạnh tranh; Cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế; Giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thực hiện chính sách an sinh xã hội; Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá dân tộc; Bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Trong đề án, mỗi nhiệm vụ được cụ thể hoá bằng các đề án, kế hoạch, chính sách cần được xây dựng và thực hiện trong thời gian tới. Các công việc cụ thể này được đề cập chi tiết đến nội dung, cơ quan chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Đáng chú ý, trong Chương trình của Chính phủ đã đề ra một số công việc cấp bách cần thực hiện ngay trong năm 2007.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2007, Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành DN đẩy mạnh việc tuyên truyền và phổ biến về WTO như tổ chức quán triệt Chương trình hành động, phổ biến sâu rộng về các cam kết WTO tới các cơ quan trung ương, địa phương và các doanh nghiệp.

Rà soát hệ thống luật pháp, quy định trong nước bao gồm việc rà soát Các nội dung cam kết sẽ được thực hiện ngay và áp dụng trực tiếp để Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi Chính phủ ban hành nghị định hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thực hiện. Loại bỏ sự chồng chéo, những quy định không phù hợp với cam kết, không bảo đảm tự do kinh doanh hàng hoá và dịch vụ cho các chủ thể tham gia thị trường cũng như rà xét tổng thể các yếu tố đang cản trở sự hình thành đồng bộ các yếu tố của cơ chế thị trường, đặc biệt trong các lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước còn độc quyền hoặc chi phối thị trường; các lĩnh vực, các đối tượng đang có sự hỗ trợ mang tính phân biệt đối xử.

Về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hoạt động kinh tế quốc tế có yêu cầu sắp xếp lại các cơ quan nhà nước theo yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Rà soát lại các thủ tục hành chính, loại bỏ các giấy tờ, thủ tục không cần thiết, đặc biệt là các giấy phép con. Thực hiện minh bạch, công khai các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư được yêu cầu tập trung vào việc xây dựng chính sách cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào thị trường bất động sản. Quy định phân cấp đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng tập trung hơn, đổi mới các tiêu chí, cơ sở phân cấp để nâng cao hiệu quả tổng thể trong đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng các đề án và chương trình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh như: Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành hàng hoá và dịch vụ, Đề án phân tích khả năng cạnh tranh của các sản phẩm và doanh nghiệp cụ thể. Bên cạnh đó, Chương trình cũng yêu cầu trong năm 2007 cần đổi mới quản lý trong một số lĩnh vực khác như: Cơ chế và tổ chức đăng ký bất động sản thống nhất; Quy định mới về điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính…

 
Theo Vnexpress

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất