Bộ Thương mại chính thức công bố bản tiếng Việt của các văn kiện liên quan đến cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bao gồm Nghị định thư gia nhập, Báo cáo của Ban Công tác.Do việc đàm phán và xây dựng văn kiện gia nhập là bằng tiếng Anh nên bản tiếng Việt đăng tải lần này chủ yếu nhằm mục đích đáp ứng kịp thời và đầy đủ hơn nhu cầu thông tin của nhân dân và các doanh nghiệp.  Download Văn kiện tiếng Việt Nhiều cam kết trong bộ văn kiện đã khá rõ ý nên không cần phải chú giải. Tuy nhiên, Bộ Thương mại đã xây dựng thêm một tài liệu để giải thích cấu trúc cũng như phương pháp cam kết trong Biểu cam kết dịch vụ. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu các cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO.     Nhiều Bộ, ngành đã tham gia dịch và hiệu đính bản dịch của các tài liệu này trên tinh thần khẩn trương, với ý thức trách nhiệm cao. Mặc dù thời gian rất gấp, lượng văn kiện phải dịch lại lớn, thuật ngữ chuyên ngành nhiều khi rất phức tạp, thậm chí không có khái niệm tương đương trong tiếng Việt nhưng các Bộ đã rất cố gắng để bảo đảm chính xác tối đa về nội dung cam kết.Theo Bộ Thương mại
Trang1
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp