Tuyên bố Bộ trưởng về Thương mại các sản phẩm Công nghệ Thông tin
16:44' 14/11/2006


TUYÊN BỐ BỘ TRƯỞNG VỀ THƯƠNG MẠI CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - (ITA)
SINGAPORE, 13/2/1996

  

Các Bộ trưởng, 

 

Đại diện cho các nước Thành viên sau đây của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các Quốc gia hoặc Lãnh thổ thuế quan riêng biệt đang trong quá trình gia nhập WTO,  đã thống nhất  tại Singapore về việc phát triển thương mại thế giới đối với các sản phẩm công nghệ thông tin và chiếm tới trên 80% thương mại thế giới đối với các sản phẩm này (“các bên”), gồm:

 

           

Australia

Na Uy

Canada

Lãnh thổ thuế quan riêng biệt Đài Loan, Penghu, Kinmen và Matsu

Cộng đồng châu Âu

Singapore

Hong Kong

Thuỵ Sỹ1

Ai-xơ-len

Thổ Nhĩ Kỳ

Indonesia

Mỹ

Nhật Bản

Hàn Quốc

 

 

            Xem xét vai trò chủ chốt của thương mại sản phẩm công nghệ thông tin trong sự phát triển của các ngành thông tin và phát triển nền kinh tế thế giới một cách năng động;

 

            Thừa nhận các mục tiêu nâng cao mức sống, mở rộng sản xuất và thương mại hàng hoá;

 

            Mong muốn đạt được mức độ tự do tối đa trong thương mại thế giới đối với các sản phẩm công nghệ thông tin;

 

            Mong muốn khuyến khích tiếp tục phát triển công nghệ trong ngành công nghệ thông tin trên toàn thế giới;

 

            Lưu ý đến sự đóng góp tích cực của công nghệ thông tin đối với tăng trưởng kinh tế và phúc lợi toàn cầu;

 

            Nhất trí thực hiện các kết quả của những cuộc đàm phán này liên quan tới các nhân nhượng bổ sung vào Biểu nhân nhượng thuế quan kèm theo Nghị định thư Marrakesh của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại năm 1994, và

 

            Nhận thức rằng kết quả của những cuộc đàm phán này cũng liên quan tới một số nhân nhượng đưa ra trong các cuộc đàm phán dẫn tới việc thiết lập các Biểu nhân nhượng thuế quan kèm theo Nghị định thư Marrakesh,

 

            Tuyên bố như sau:

 

1. Cơ chế thương mại của mỗi bên cần tiến triển theo hướng tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường cho các sản phẩm công nghệ thông tin.

 

2. Theo các phương thức đưa ra trong Phụ lục đính kèm Tuyên bố này, mỗi bên sẽ ràng buộc và xoá bỏ thuế quan và mọi khoản thuế hay phí khác dưới bất kỳ dạng nào, thuộc phạm vi định nghĩa tại Điều II: 1(b) của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994, đối với các sản phẩm sau:

 

(a)     tất cả các sản phẩm được phân loại (hoặc có thể được phân loại) theo mã số của Hệ thống Hài hoà thuế quan (HS) (1996) được liệt kê trong Danh mục đính kèm A, phần Phụ lục của Tuyên bố này; và

(b)     tất cả các sản phẩm liệt kê trong Danh mục đính kèm B, phần Phụ lục của Tuyên bố này, cho dù chúng có được liệt kê trong Danh mục đính kèm A hay không;

 

thông qua các đợt cắt giảm thuế quan theo một tỷ lệ đồng đều bắt đầu từ năm 1997 và hoàn tất năm 2000, với nhận thức rằng việc kéo dài thời gian cắt giảm, và việc mở rộng phạm vi sản phẩm trước khi thực thi, có thể là cần thiết trong một số tình huống hãn hữu.

 

3. Các Bộ trưởng bày tỏ sự hài lòng về phạm vi sản phẩm rộng được đưa ra trong các Danh mục đính kèm, phần Phụ lục của Tuyên bố này. Họ chỉ thị các quan chức của mình có những nỗ lực thực sự để kết thúc các cuộc thảo luận kỹ thuật nhiều bên tại Geneva trên cơ sở các phương thức này, và chỉ thị các quan chức hoàn thành công việc vào ngày 31/1/1997, nhằm bảo đảm Tuyên bố được thực thi bởi nhiều bên tham gia nhất.

 

4. Các Bộ trưởng mời Bộ trưởng của các nước Thành viên khác của WTO, các Quốc gia và Lãnh thổ thuế quan riêng biệt đang trong quá trình gia nhập WTO đưa ra những chỉ thị tương tự cho các quan chức của mình, để họ có thể tham gia vào các cuộc thảo luận kỹ thuật đề cập trong khoản 3 phía trên và tham gia đầy đủ vào việc phát triển thương mại thế giới đối với các sản phẩm công nghệ thông tin.

 

Phụ lục: Phương thức và Phạm vi sản phẩm

Danh mục đính kèm A: Danh mục mã số HS

Danh mục đính kèm B: Danh mục sản phẩm

 

Phụ lục

 

Phương thức và Phạm vi sản phẩm

 

            Bất kỳ Thành viên nào của Tổ chức Thương mại Thế giới, hoặc Quốc gia hay Lãnh thổ thuế quan riêng biệt đang trong quá trình gia nhập WTO đều có thể tham gia vào việc phát triển thương mại thế giới đối với các sản phẩm công nghệ thông tin theo những phương thức sau đây:

 

1. Mỗi bên tham gia sẽ đưa các biện pháp mô tả trong khoản 2 của Tuyên bố vào Biểu nhân nhượng của mình kèm theo Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994, và, thêm vào đó, sẽ thực hiện ở cấp độ các dòng thuế của mình hay cấp độ 6 số theo Hệ thống Hài hoà hoá (HS) (1996) trong biểu thuế chính thức của mình hay trong bất kỳ biểu thuế nào được công bố mà nhà xuất, nhập khẩu thường sử dụng. Mỗi bên tham gia không phải là thành viên của WTO sẽ áp dụng những biện pháp này trên cơ sở tự nguyện, trong thời gian chờ đợi hoàn tất việc gia nhập WTO, và sẽ đưa các biện pháp này vào Biểu nhân nhượng thuế quan tiếp cận thị trường hàng hoá trong WTO của mình.

 

2. Để thực hiện mục tiêu này, trong thời gian sớm nhất có thể được và không muộn hơn ngày 1/3/1997, mỗi bên tham gia sẽ cung cấp cho tất cả các bên tham gia khác một tài liệu bao gồm (a) các chi tiết về cách quy định áp dụng mức thuế suất thích hợp trong biểu nhân nhượng thuế quan của mình trong WTO, và (b) một danh sách mã số HS chi tiết cho các sản phẩm liệt kê trong Danh mục đính kèm B. Những tài liệu này sẽ được rà soát và thông qua trên cơ sở đồng thuận và quá trình rà soát này sẽ hoàn tất không muộn hơn ngày 1/4/1997. Ngay khi hoàn tất rà soát bất kỳ tài liệu nào, tài liệu đó sẽ được đưa ra dưới dạng một tài liệu điều chỉnh Biểu nhân nhượng thuế quan của bên tham gia đó, theo Quyết định ngày 26/3/1980 về Thủ tục điều chỉnh và sửa đổi Biểu nhân nhượng thuế quan (BISD 27S/25).

           

(a)     Các cam kết do mỗi bên tham gia đề xuất để điều chỉnh Biểu nhân nhượng thuế quan của mình sẽ có tính chất ràng buộc và sẽ loại bỏ thuế  quan và mọi khoản thuế và phí khác dưới bất kỳ dạng nào đối với sản phẩm công nghệ thông tin như sau:

 

(i)                   Trừ trường hợp các bên tham gia có thoả thuận khác, việc loại bỏ thuế quan như vậy sẽ diễn ra thông qua các đợt cắt giảm thuế suất đồng đều. Trừ khi có thoả thuận khác, mỗi bên tham gia sẽ ràng buộc tất cả thuế quan đối với các sản phẩm được liệt kê trong các Danh mục đính kèms không muộn hơn ngày 1/7/1997, và sẽ tiến hành đợt giảm thuế đầu tiên không muộn hơn ngày 1/7/1997, đợt giảm thuế thứ hai không muộn hơn ngày 1/1/1998, và đợt giảm thuế thứ 3 không muộn hơn ngày 1/1/1999, và việc loại bỏ thuế quan sẽ hoàn thành không muộn hơn ngày 1/1/2000. Các bên tham gia nhất trí khuyến khích việc loại bỏ thuế quan tự nguyện trước các mốc thời gian này. Mức thuế suất cắt giảm trong mỗi giai đoạn cần được làm tròn ở số thập phân thứ nhất; và

(ii)                 việc loại bỏ mọi khoản thuế và phí khác dưới bất kỳ dạng nào, thuộc phạm vi định nghĩa của Điều II:1(b) của Hiệp định chung, sẽ được hoàn thành trước ngày 1/7/1997, trừ khi có quy định khác đi trong tài liệu mà một bên tham gia cung cấp cho các bên tham gia khác để rà soát.

 

(b) Việc điều chỉnh Biểu nhân nhượng thuế quan của một bên tham gia để thực hiện các cam kết và loại bỏ thuế hải quan đối với sản phẩm công nghệ thông tin sẽ phải đạt được kết quả này bằng cách:

 

(i)                   đối với các mã số HS liệt kê trong Danh mục đính kèm A, bằng cách, khi thích hợp, tiến hành chi tiết hoá Biểu nhân nhượng thuế quan của mình ở cấp độ dòng thuế quốc gia; và

(ii)                 đối với các sản phẩm liệt kê trong Danh mục đính kèm B, bằng cách đính kèm vào Biểu nhân nhượng thuế quan của mình một phụ lục gồm tất cả các sản phẩm trong Danh mục đính kèm B, nhằm xác định các mã số HS chi tiết của các sản phẩm này hoặc ở cấp độ dòng thuế quốc gia hoặc ở cấp độ HS 6 số.

 

            Mỗi bên tham gia sẽ nhanh chóng điều chỉnh Biểu thuế quốc gia của mình để phản ánh những điều chỉnh đã đề xuất, ngay khi những điều chỉnh này có hiệu lực.

 

3. Các bên tham gia sẽ gặp gỡ định kỳ trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại Hàng hoá để rà soát phạm vi sản phẩm quy định trong các Danh mục đính kèms, nhằm thoả thuận, trên cơ sở đồng thuận, về việc, do sự phát triển công nghệ, do những kinh nghiệm trong việc áp dụng các nhân nhượng thuế quan, hay do những thay đổi theo Danh mục HS, các Danh mục đính kèm có cần được sửa đổi để bổ sung sản phẩm hay không, và thoả thuận tiến hành tham vấn về các hàng rào phi thuế quan đối với thương mại các sản phẩm công nghệ thông tin. Những tham vấn như vậy sẽ không làm tổn hại tới các quyền và nghĩa vụ theo Hiệp định WTO.

 

4. Các bên tham gia sẽ gặp gỡ ngay khi có thể được và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không muộn hơn ngày 1/4/1997 để rà soát tình trạng các bên chấp nhận Hiệp định và để đánh giá các kết luận rút ra từ đó. Các bên tham gia sẽ thực thi các hành động dự kiến trong Tuyên bố với điều kiện là tới thời điểm đó, các bên tham gia chiếm khoảng 90% thương mại thế giới2 đối với sản phẩm công nghệ thông tin đã thông báo chấp nhận, và với điều kiện là các bên tham gia nhất trí về các bước cắt giảm. Khi đánh giá có thực thi các hành động dự kiến trong Tuyên bố không, nếu tỷ trọng của các bên tham gia trong thương mại thế giới đối với sản phẩm công nghệ thông tin chỉ đạt dưới 90% một chút, các bên tham gia có thể tính tới mức độ tham gia của các quốc gia hay lãnh thổ thuế quan riêng biệt chiếm tỷ trọng lớn của thương mại các sản phẩm này. Tại cuộc họp này, các bên tham gia sẽ xác định các tiêu chuẩn này có được đáp ứng hay không.

 

5. Các bên tham gia sẽ họp thường xuyên khi cần thiết và không muộn hơn ngày 30/9/1997 để xem xét bất kỳ sự bất đồng nào giữa họ trong việc phân loại sản phẩm công nghệ thông tin, bắt đầu từ các sản phẩm liệt kê trong Danh mục đính kèm B. Các bên tham gia nhất trí về mục tiêu chung để, khi thích hợp, đạt được một cách phân loại chung cho những sản phẩm này theo Danh mục HS hiện tại, sau khi đã cân nhắc các diễn giải và phán quyết của Hội đồng Hợp tác Hải quan (còn gọi là Tổ chức Hải quan Thế giới hay WCO). Trong bất kỳ trường hợp nào có sự bất đồng trong phân loại, các bên tham gia sẽ cân nhắc việc nên gửi một kiến nghị chung cho WCO để cập nhật Danh mục HS hiện hành hay giải quyết sự bất đồng trong diễn giải Danh mục HS.

 

6. Các bên tham gia biết rằng Điều XXIII của Hiệp định chung sẽ xử lý vấn đềlợi ích mà một bên tham gia là thành viên WTO trực tiếp hay gián tiếp có được thông qua việc thực thi Tuyên bố này bị vô hiệu hoá hay suy giảm do việc một bên tham gia là thành viên WTO khác áp dụng bất kỳ biện pháp nào, cho dù biện pháp đó có trái với các quy định của Hiệp định chung hay không.

 

7. Mỗi bên tham gia sẽ xem xét một cách thông cảm bất kỳ yêu cầu tham vấn nào của một bên tham gia khác liên quan đến các cam kết nêu trên. Những tham vấn như vậy sẽ không làm tổn hại tới các quyền và nghĩa vụ theo Hiệp định WTO.

 

8. Các bên tham gia hoạt động trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại Hàng hoá sẽ thông báo cho các Thành viên WTO khác và Quốc gia hay Lãnh thổ thuế quan riêng biệt đang trong quá trình gia nhập WTO về các phương thức này và tiến hành tham vấn nhằm tạo thuận lợi cho việc tham gia của họ vào việc phát triển thương mại sản phẩm công nghệ thông tin trên cơ sở Tuyên bố này.

 

9. Theo cách được sử dụng trong các phương thức này, thuật ngữ “bên tham gia” có nghĩa là những Thành viên của WTO, hoặc Quốc gia hay Lãnh thổ thuế quan riêng biệt đang trong quá trình gia nhập WTO, có cung cấp tài liệu mô tả trong khoản 2 không muộn hơn 1/3/1997.

 

10. Phụ lục này sẽ để ngỏ để tất cả các Thành viên WTO và bất kỳ Quốc gia hay Lãnh thổ thuế quan riêng biệt nào đang trong quá trình gia nhập WTO chấp nhận. Các chấp nhận sẽ được thông báo cho Tổng Giám đốc dưới dạng văn bản để Tổng Giám đốc lưu chuyển tới tất cả các bên tham gia.

  

Có hai Danh mục đính kèm trong Phụ lục này.

Danh mục đính kèm A liệt kê mã số HS hoặc bộ phận của chúng thuộc phạm vi Hiệp định.

Danh mục đính kèm B liệt kê các sản phẩm cụ thể thuộc Hiệp định Công nghệ thông tin cho dù chúng nằm ở phần nào của hệ thống HS.

 


1 ĐạI diện cho Liên minh thuế quan Thuỵ Sỹ và Liechtenstein

2 Tỷ trọng này sẽ được Ban Thư ký WTO tính toán trên cơ sở dữ liệu sẵn có vào thời điểm tiến hành họp

 

Các tin tiếp
Các tin trước